ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

5η Ανάκληση Αποφάσεων Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Α΄Κύκλος)

Προθεσμία Υποβολής αιτήματος επαλήθευσης για την Δράση «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου Γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση (Παράρτημα V) της δράσης του θέματος θα πρέπει να υποβάλετε στο ΠΣΚΕ το αίτημα επαλήθευσης, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στη συνημμένη λίστα, για τη δράση : «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Επισυνάπτεται η σχετική λίστα με τα εγκεκριμένα έργα και τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης.

Τα σχετικά δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

1.  Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου, τις εγκαταστάσεις Εσωτερικού που διαθέτει και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης).

2.  Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στον παρόν Οδηγό και την Απόφαση Χρηματοδότησης Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στον παρόν Οδηγό και την Απόφαση Χρηματοδότησης

3.  Υπεύθυνη Δήλωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο αίτημα, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, είναι ακριβή και αληθή. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης)

4.  Στην περίπτωση δικαιόχρησης – franchise

      Δικαιοδόχοι: Σύμβαση Δικαιόχρησης,

      Δικαιοπάροχοι: υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συναφθεισών συμβάσεων

5.  Η άδεια λειτουργίας εν ισχύ – σε περίπτωση που κατά το στάδιο της Αξιολόγησης προσκομίστηκε αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας λειτουργίας .

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πρόσκληση (κεφάλαιο 15) : Η μη υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης επιφέρει ανάκληση της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης και επιστροφή της ληφθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα θα υποβαλονται στο ΠΣΚΕ από την Πεμπτη 4/4/2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1. Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων 2. Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως αναφέρεται στα Κεφάλαια 11.1 και 10.1 αντίστοιχα των προσκλήσεων των δράσεων:
1. Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων
2. Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις
«Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, το αργότερο, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του.»
Η τυπική ημερομηνία λήξης των δράσεων ήταν στις 29/12/2023, συνεπώς η οριστική υποβολή αιτημάτων ελέγχου θα είναι έως και τις 27/02/2024 στις 23.59.59 μμ

4η Ανάκληση Αποφάσεων Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο τ ης Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαί ων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Α΄Κύκλος)

f. pr. 2024 – 4640 – TOKOI A 2020 – 4H ANAKLISI MIDENIKES EPIDOTISI TOKON ..COVID-19

PINAKAS 1 MIDENIKES EKTAMIEYSEIS PROS APENTAXI

3η Ανάκληση Αποφάσεων Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο τ ης Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαί ων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Α΄Κύκλος)

G. Gr. 2024 – 4641 – TOKOI A 2020 – 3H ANAKLISI APOFASEON EGKRISIS EPIDOTISI TOKON …COVID-19

PINAKAS 1 PRAXEON PROS APENTAXI _APASXOLISI _EPISTROFI ENISXISIS_v.1

7η Τροποποίηση του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Δημοσιεύτηκε η  7η  τροποποίηση του Οδηγού της Δράσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ».

Δείτε την σχετική απόφαση και τον τροποποιημένο Οδηγό εδώ: smart manuacturing_7th amendment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_σχετικά με την πληρωμή των επιδομάτων κατάρτισης και bonus στους ωφελούμενους της δράσης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

2023.12.29_AnakoinosiGiaPliromiEpidomaton

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την πληρωμή των επιδομάτων κατάρτισης και bonus στους ωφελούμενους της δράσης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»

2023.12.19_AnakoinosiGiaPliromiEpidomaton

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Mentoring (Δυτική Μακεδονία – Πελοπόννησος)» της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6001319, βάση της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 0083-15/06/2023 (ΑΔΑ ΨΑΥΡ46ΜΤΛΡ-Ξ5Κ-2) του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

 

apofasi_diakirixi

23PROC013890131_perilipsi diakirixis

 

 

 

Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Δείτε την τροποποίηση της σχετικής απόφασης εδώ.